S T A T U T
POLSKIEJ KORPORACJI TECHNIKI SANITARNEJ
GRZEWCZEJ GAZOWEJ I KLIMATYZACJI


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Zrzeszenie nosi nazwę: „Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji”, zwane dalej Korporacją.

 

§ 2

Terenem działania Korporacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 3

Korporacja posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Korporacja jest dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem wykonawców, producentów, handlowców i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie instalatorstwa sanitarnego, grzewczego, gazowego i klimatyzacji.

 

§ 5

1. Korporacja może powoływać terenowe jednostki organizacyjne; zasady tworzenia ich i strukturę organizacyjną określają § 26 - 31 Statutu.
2. Korporacja opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu swych członków.
3. Korporacja może zatrudniać pracowników etatowych.

 

§ 6

Korporacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.


CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 7

Do celów Korporacji należy: reprezentowanie interesów członków zrzeszonych w Korporacji, aktywizacja zawodowa środowiska branżowego, organizacja potencjału gospodarczego zrzeszonych, udoskonalanie kwalifikacji zawodowych, organizacja szkolenia zawodowego młodzieży, działalność popularno-naukowa w zakresie nowych technologii, prowadzenie promocji i reklamy działalności zrzeszonych, kształtowanie etyki zawodowej środowiska.
Korporacja jest reprezentantem członków wobec władz i administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 8

1. Korporacja realizuje swe cele poprzez:
1/ dokonywanie ocen i analiz problemów technicznych, organizacyjnych i ekonomiczno-finasowych oraz określanie wniosków i postulatów związanych z działalnością członków m.in. dla usprawnienia tej działalności i doskonalenia zawodowego,
2/ udzielanie pomocy w propagowaniu doskonalenia zawodowego oraz wymiany doświadczeń zawodowych w kraju i zagranicą,
3/ stworzenie warunków dla współdziałania członków Korporacji przez organizowanie konferencji, narad, spotkań dyskusyjnych, odczytów, wykładów, itp.
4/ współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami w kraju i za granicą,
5/ udzielanie pomocy zawodowej, organizacyjnej oraz porad ekonomiczno-finansowych członkom Korporacji,
6/ czuwanie nad przestrzeganiem przez członków etyki zawodowej,
7/ wydawanie prasy i wydawnictw zawodowych - zgodnie z przepisami prawa jak i współpracę z wydawnictwami o tematyce branżowej,
8/ inicjowanie opracowywania i zmiany aktów prawnych dotyczących instalatorstwa sanitarnego, grzewczego, gazowego i klimatyzacji oraz działalności gospodarczej w tym zakresie.
2. Korporacja realizuje swe cele i zadania przy współpracy i współdziałaniu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.


§ 9

Korporacja może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być podzielony między jej członków.

 

§ 10

Korporacja może powoływać własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady dla realizacji celów statutowych, może także je tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi, fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi oraz przystępować do organizacji już istniejących a działalność ta może odbywać się jedynie w ramach przewidzianych przepisami prawa.


ROZDZIAŁ II
CZŁONKOWIE KORPORACJI ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Członkowie Korporacji dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. nadzwyczajnych
3. honorowych
4. wspierających

 

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Korporacji może być osoba fizyczna prowadząca działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie instalatorstwa sanitarnego, grzewczego, gazowego i klimatyzacji spełniając następujące warunki:
1/ wykonawcy obowiązani są posiadać wysokie umiejętności i niezbędne kwalifikacje zawodowe,
2/ producenci, handlowcy i inne podmioty winny prowadzić swoją działalność przede wszystkim w zakresie określonym w § 4.
2. Tytuł członka nadzwyczajnego Korporacji może otrzymać osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadząca działalność w zakresie określonym w § 4,
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla Korporacji.
4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, której przedmiot działalności związany jest z celami i zadaniami Korporacji, jeśli zadeklaruje pomoc finansowo-rzeczową dla Korporacji.


§ 13

1. Członkowie założyciele posiadają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych
2. Członek zwyczajny ma prawo:
1/ wybierać i być wybieranym do władz Korporacji,
2/ zgłaszać wnioski dotyczące działalności Korporacji,
3/ korzystać z urządzeń i świadczeń Korporacji oraz pomocy koleżeńskiej członków, na zasadach określonych przez Zjazd Delegatów Korporacji.
3. Członek nadzwyczajny ma prawo:
1/ zgłaszać wnioski dotyczące działalności Korporacji,
2/ brać udział na zaproszenie Rady Krajowej w Zjeździe Delegatów bez prawa głosu,
3/ udziału w konferencjach, sympozjach i naradach organizowanych przez Korporację.
4. Członek honorowy Korporacji posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego; do członka honorowego nie będącego członkiem zwyczajnym nie stosuje się postanowień ust.2 pkt. 1. Członek honorowy zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.
5. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Korporacji osobiście lub poprzez upoważnionego przedstawiciela z głosem doradczym.

 

§ 14

1. Członek zwyczajny jest obowiązany:
1/ przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Korporacji,
2/ aktywnie uczestniczyć w działalności Korporacji i popierać ją działaniem,
3/ reprezentować godnie dobre imię członka i krzewić zasady etyki zawodu,
4/ regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i na zasadach uchwalonych przez władze Korporacji.
2. Członek honorowy, nie będący członkiem zwyczajnym Korporacji ma obowiązek popierać jej działalność.
3. Członek wspierający jest obowiązany udzielać pomocy finansowej i rzeczowej Korporacji, opłacać składkę w wysokości i w sposób ustalony przez Prezydium Rady Krajowej Korporacji.

 

§ 15

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału Okręgowego Korporacji na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego albo Prezydium Rady Krajowej Korporacji - tam gdzie nie działają jednostki terenowe.
2. Członków nadzwyczajnych przyjmuje Prezydium Rady Krajowej Korporacji na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego.
3. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów Korporacji na wniosek Rady Krajowej.
4. Członków wspierających przyjmuje na podstawie pisemnego zgłoszenia Zarząd Oddziału Okręgowego, a w przypadku firm i instytucji o zasięgu ogólnopolskim Prezydium Rady Krajowej Korporacji.

 

§ 16

Nabycie praw i obowiązków członka Korporacji następuje z dniem podjęcia odpowiedniej uchwały przez upoważniony do tego Zarząd jednostki organizacyjnej Korporacji.

 

§ 17

1. Utrata członkostwa następuje w razie:
1/ dobrowolnego wystąpienia,
2/ skreślenia z listy członków w związku z niewykonywaniem obowiązków statutowych członka lub działanie na szkodę Korporacji,
3/ skreślenie z listy członków w skutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące, po uprzednich 2 upomnieniach,
4/ utraty praw publicznych,
5/ śmierci członka,
6/ likwidacji lub upadłości osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
2. O utracie członkostwa w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 decyduje Zarząd tej jednostki organizacyjnej, który podejmował uchwałę o nadaniu członkostwa.
3. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie, za pośrednictwem właściwego Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu do jednostki nadrzędnej.
4. Sprawy sporne pomiędzy członkami Korporacji rozpoznają właściwe Zarządy Okręgów, a odwołania od ich decyzji rozpatruje Rada Krajowa wydając decyzję ostateczną.

 

ROZDZIAŁ III
WŁADZE NACZELNE KORPORACJI

 

§18

1. Władzami naczelnymi Korporacji są:
1/ Zjazd Delegatów Korporacji,
2/ Rada Krajowa,
3/ Krajowa Komisja Rewizyjna.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Zjazdu Delegatów Korporacji.
3. Kadencja władz trwa 4 lata.
4. Uchwały władz zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu liczby osób upoważnionych do głosowania.
5. Władze wyższego stopnia mają prawo uchylenia uchwał władz niższego stopnia, jeśli są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Korporacji.
6. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.

 

A. ZJAZD DELEGATÓW KORPORACJI

 

§ 19

1. Zjazd Delegatów Korporacji zwany dalej „Zjazdem” jest najwyższą władzą Korporacji i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Do kompetencji Zjazdu należy:
1/ ustalanie głównych kierunków działania na okres kadencji,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej i Rady Krajowej,
3/ udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Krajowej na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
4/ wybór członków Rady Krajowej i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, każdy Oddział Okręgowy powinien być reprezentowany w Radzie Krajowej, przez co najmniej jednego członka,
5/ rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Korporacji i jej władze,
6/ uchwalanie planów finansowych i zasad gospodarowania majątkiem Korporacji oraz udzielenie upoważnień dla Rady Krajowej do podejmowania decyzji w tych sprawach,
7/ ustalanie wysokości składek członkowskich oraz udzielenie upoważnienia dla Rady Krajowej do podejmowania decyzji w sprawie bieżących korekt wysokości składek w okresie pomiędzy Zjazdami,
8/ uchwalanie statutu i jego zmian,
9/ nadawanie godności członka honorowego,
10/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Korporacji i przeznaczenia jej majątku.
3. W Zjeździe zwołanym prze Radę Krajową raz na dwa /2/ lata udział biorą:
a - z głosem decydującym delegaci Oddziałów Okręgowych Korporacji w ilości 1-delegat na 10 do 50 członków zarejestrowanych w danym okręgu,
b - z głosem doradczym członkowie nadzwyczajni, honorowi oraz zaproszeni goście.
4. O termie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Prezydium Rady Krajowej na jej wniosek lub z własnej inicjatywy zawiadamia osoby wymienione w ust. 3 co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
5. Uchwały w sprawie statutu i jego zmiany, rozwiązania Korporacji i przeznaczenia jej majątku oraz przynależności do Stowarzyszeń i innych organizacji międzynarodowych podejmowane są większością 2/3 głosów delegatów.
6. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że statut wymaga dla podjęcia uchwały kwalifikowanej liczby głosów /ust. 5/.
7. Zjazd obraduje na podstawie każdorazowego uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Prezydium Rady Krajowej.

 

§ 20

1. Nadzwyczajny Zjazd zwoływany jest:
a - z inicjatywy Rady Krajowej lub Prezydium Rady Krajowej,
b - na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej,
c - na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów lub 30% ogólnej liczby członków Korporacji.
2. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Prezydium Rady Krajowej w terminie 3 miesięcy od daty złożenia żądania lub wniosku. Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
3. W Nadzwyczajnym Zjeździe biorą udział osoby, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt. A: oraz członkowie władz naczelnych.

 

B. RADA KRAJOWA

 

§ 21

1. Rada Krajowa kieruje całokształtem działalności Korporacji w okresie między Zjazdami i odpowiada za swą pracę przed Zjazdem.
2. Do zakresu działania Rady Krajowej należy:
1/ wykonywanie uchwał Zjazdu oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,
2/ reprezentowanie Korporacji na zewnątrz poprzez osoby wymienione w § 33,
3/ uchwalenie planów działalności i budżetu Rady Krajowej oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonywania,
4/ kierowanie działalnością Korporacji oraz zarządzaniem jej funduszami i majątkiem,
wykreślenie zdania - punktu
5/ powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Okręgowych oraz nadzorowanie ich działalności,
6/ powoływanie komisji, jako organów pomocniczych Rady Krajowej oraz uchwalanie ich regulaminów,
7/ uchwalanie wszelkich regulaminów organizacyjnych i wewnętrznych w tym działalności gospodarczej,
8/ proponowanie Zjazdowi wysokości składek członkowskich, a w razie uzyskania upoważnień od Zjazdu w tym zakresie ustalenie wysokości składek,
9/ występowanie z wnioskami o nadanie godności członka honorowego, o przyznanie nagród i odznaczeń państwowych,
10/ ustalanie zasad wynagrodzenia stanowisk kierowniczych oraz pracowników etatowych,
11/ rozpatrywanie odwołań w sprawie skreśleń z listy członków Korporacji z zastrzeżeniem przewidzianych w § 17 ust. 3 statutu oraz powoływania i odwoływania Dyrektora Generalnego.
3. Posiedzenia Rady Krajowej odbywają się, w miarę konieczności nie rzadziej niż dwa razy do roku.


§ 22

1. Rada Krajowa składa się z 10 - 30 członków wybranych przez Zjazd. Na czele Rady Krajowej stoi Prezydent Korporacji. Prezydenta Korporacji wybiera i odwołuje Rada Krajowa.
2. Rada Krajowa wybiera i odwołuje ze swego grona Prezydium w składzie 3 – 7 osób, przy czym na funkcję Wiceprezydenta i Sekretarza Generalnego propozycje kandydatów przedstawia wcześniej wybrany Prezydent Korporacji.
3. Prezydent Korporacji może pełnić funkcję najwyżej przez dwie kolejne kadencje.
4. Prezydium Rady Krajowej kieruje działalnością Korporacji w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Krajowej, w zakresie ustalonym przez Radę Krajową.
5. Bieżącą działalnością Korporacji kieruje Prezydent lub Wiceprezydent w porozumieniu z Prezydium Rady Krajowej.

 

 

C. KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 23

1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 9 członków wybranych przez Zjazd.
2. KKR wybiera ze swego grona Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkowie KKR nie mogą być członkami innych władz naczelnych Korporacji.

§ 24

1. Do zakresu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrola i ocena całokształtu działalności Korporacji ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej,
2/ uchwalanie regulaminów Komisji Rewizyjnych wszystkich szczebli,
3/ nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów Okręgowych,
4/ składanie Radzie Krajowej corocznych uwag i opinii o wykonywaniu budżetu i efektach finansowych działalności Korporacji,
5/ przedstawianie Radzie Krajowej uwag i wniosków wynikających z działalności statutowej Korporacji,
6/ składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie w sprawie absolutoriom dla ustępującej Rady Krajowej.
2. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 razy do roku.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu

§ 25

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie tej Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Korporacji z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ODDZIAŁÓW OKRĘGOWYCH

 

§ 26

1. Władzami Oddziałów Okręgowych są:
1/ Walne Zebranie członków Oddziału Okręgowego,
2/ Zarząd Oddziału Okręgowego,
3/ Komisja Rewizyjna Oddziału Okręgowego.

 

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO

 

§ 27

1. Walne zebranie członków Oddziału Okręgowego zwane dalej „Zebraniem” jest najwyższą władzą Korporacji na terenie Okręgu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Do kompetencji Zebrania należy:
1/ ustalanie założeń programowych Oddziału zgodnie z głównymi kierunkami Zjazdu Delegatów Korporacji,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,
3/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4/ wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5/ rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Oddziału i członków,
6/ wybór delegatów na Zjazd Delegatów Korporacji.
3. W zebraniu mogą brać udział przedstawiciele władz Naczelnych Korporacji, członkowie honorowi, członkowie nadzwyczajni i wspierający oraz osoby zaproszone - z głosem doradczym.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania zawiadamia Zarząd Oddziału co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

 

§ 28

1. Nadzwyczajne Zebranie Oddziału zwoływane jest:
1/ z inicjatywy Zarządu Oddziału,
2/ na żądanie Rady Krajowej,
3/ na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4/ na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
3. W nadzwyczajnym Zebraniu Oddziału mogą brać udział osoby, o których mowa w § 27 ust. 3 statutu.

 

B. ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO

 

§ 29

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Korporacji na terenie Okręgu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swą pracę prze Walnym Zebraniem i Radą Krajową Korporacji.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
1/ wykonywanie uchwał władz naczelnych i Walnego Zebrania Członków,
2/ uchwalanie planów działania i projektu budżetu Zarządu Oddziału oraz opracowanie sprawozdań z ich wykonania,
3/ reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
4/ prowadzenie gospodarki finansowej Oddziału,
5/ przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających Oddziału,
6/ wnioskowanie i przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych,
7/ występowanie do Rady Krajowej Korporacji z wnioskami o nadanie godności członka honorowego, odznak i odznaczeń członkom Oddziału,
8/ składanie sprawozdań ze swej działalności Rady Krajowej i Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,
9/ podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji i innych władz Oddziału.
3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale.

 

§ 30

1. Zarząd Oddziału składa się z 5 - 11 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona:
a/ Prezesa Oddziału,
b/ Sekretarza,
c/ Skarbnika.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO

 

§ 31

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona Przewodniczące, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami władz Oddziału.
4. Do działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału postanawia się § 24 ust. 1 pkt. 1,4,5 i 6 oraz ust. 2 i 3 oraz § 25 stosuje się odpowiednio

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK KORPORACJI

 

§ 32

1. Majątek Korporacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Korporacji składają się:
1/ wpływy ze składek członkowskich oraz wpisowego,
2/ świadczenia finansowe i rzeczowe członków nadzwyczajnych i wspierających,
3/ dochody z własnej działalności gospodarczej,
4/ darowizny, spadki i zapisy.

 

§ 33

Korporacja reprezentowana jest na zewnątrz przez Prezydenta Korporacji lub Wiceprezydenta. Korporację na zewnątrz może reprezentować także Sekretarz Generalny i Dyrektor Generalny w zakresie udzielonych im pełnomocnictw.

 

§ 34

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Prezydent Korporacji lub Wiceprezydent łącznie z Dyrektorem Generalnym Biura a w okresie jego nieobecności - łącznie z upoważnionym przez Dyrektora Generalnego pracownikiem Biura.
2. Rada Krajowa może udzielić Sekretarzowi Generalnemu, Dyrektorowi Generalnemu lub członkowi Rady Krajowej pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Korporacji lub jej zakładem a także pełnomocnictw do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 


ROZDZIAŁ VI
BIURO KORPORACJI

 

§ 35

1. Do prac wykonawczych administracyjno-organizacyjnych Korporacji może być powołane Biuro Korporacji zwane dalej „Biurem”.
2. Biurem Korporacji kieruje Dyrektor Generalny.
3. Dyrektor Generalny Biura:
1/ bierze udział w obradach Zjazdu Delegatów oraz w posiedzeniach Rady Krajowej i jej Prezydium - z głosem doradczym,
2/ reprezentuje Korporację w zakresie praw i obowiązków majątkowych stosowanie do zakreślonych granic w udzielonych mu pełnomocnictw przez Radę Krajową Korporacji,
3/ zatrudnia pracowników do pracy w biurze, stosownie do przepisów prawa pracy oraz wewnętrznych postanowień i uchwał Korporacji.
4/ koordynuje pracę Dyrektorów Oddziałów oraz sprawuje nadzór organizacyjno – administracyjny nad działalnością Oddziałów Okręgowych.
4. Dyrektor Generalny Biura odpowiada za należyte wykonanie powierzonych mu zadań, majątek oraz pracę biura.

 

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KORPORACJI

 

§ 36

Zmiany statutowe uchwala Zjazd Delegatów Korporacji w sposób i na zasadach określonych w § 19 ust. 5 Statutu.

 

§ 37

Uchwałę w sprawie rozwiązania Korporacji oraz przeznaczeniu jej majątku podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Zjazd Delegatów w sposób i na zasadach przewidzianych w § 19 ust. 5 Statutu.

 

Statut uchwalono dnia 9 września 1992r. w Warszawie.

 

Zmiany do Statutu wprowadzono na III Zjeździe Delegatów Korporacji w dniu 15 listopada 1996r.

 

Zmiany do Statutu wprowadzono na VI Zjeździe Delegatów Korporacji w dniu 24 listopada 2004r.