REGULAMIN

REGULAMIN  KONKURSU

„ZŁOTY  INSTALATOR  DLA  NAJLEPSZYCH”

 

„Złoty Instalator dla Najlepszych” jest tytułem honorowym,

przyznawanym w kategoriach określonych w warunkach konkursu.

 

ORGANIZATORZY:

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

Redakcja miesięcznika „Polski Instalator”

 

I. CEL KONKURSU

 

Celem konkursu jest uzyskanie i rozpropagowanie wiedzy o najlepszych firmach lub instytucjach działających w Polsce w branży instalacyjnej i posiadających szczególne osiągnięcia w kategoriach określonych w warunkach konkursu.

 

II. WARUNKI KONKURSU

 1. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się lub być zgłaszane firmy i instytucje działające w Polsce, które mają szczególne osiągnięcia w działalności branżowej oraz osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla branży. Zgłoszenia przyjmują Oddziały Okręgowe Korporacji.

 2. „Złoty Instalator dla Najlepszych” przyznawany jest w następujących kategoriach:
 • Opracowanie lub wdrożenie nowoczesnego rozwiązanie technicznego
 • Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów
 • Wzorcowe wykonanie przez firmę instalacji: gazowniczych, wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej
 • Organizacja wszechstronnego i wysoce sprawnego serwisu wyrobów branży instalacyjnej
 • Rozwiązania projektowe z zastosowaniem nowoczesnych technologii w branży instalacyjnej
 • Wysoce zaawansowane technologie, systemy i urządzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii
 • Inwestor realizujący projekty lub obiekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie branży instalacyjnej
 1. Zgłoszenie konkursowe, wg załączonego wzoru, winno być możliwie obszernie uzasadnione i udokumentowane (np. dokumentacja fotograficzna, dokumentacja w formie prezentacji multimedialnej, świadectwa, opinie specjalistyczne, itp.).

 2. Firmy zgłaszające się lub zgłoszone do konkursu winny wnieść opłatę konkursową, określoną w druku zgłoszenia najpóźniej w wyznaczonym terminie składania zgłoszeń. W przypadku nieprzyznania „Złotego Instalatora dla Najlepszych” firmom zostaną zwrócone opłaty konkursowe, pomniejszone o 10% na koszty manipulacyjne.

 III. TERMINY

 1. Konkurs odbywa się corocznie a terminy składania zgłoszeń są każdego roku ogłaszane przez organizatorów konkursu.

 2. Okres oceny działalności zgłoszonych do konkursu firm obejmuje jeden poprzedni rok kalendarzowy.

 3. Wstępne eliminacje zgłoszeń prowadzone w Oddziałach Okręgowych Korporacji winny się odbyć w okresie od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. Pisemne zgłoszenia na konkurs wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją Oddziały Okręgowe Korporacji przesyłają do wyznaczanego corocznie terminu do biura Rady Krajowej Korporacji

 4. Sąd Konkursowy rozpatruje zgłoszenia na minimum 2-ch posiedzeniach, wydając na ostatnim posiedzeniu werdykt.

 5. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród-wyróżnień następuje na dorocznym spotkaniu firm branży instalatorskiej – Wiosennej Gali Instalatorów – organizowanym zawsze w maju lub w pierwszych dniach czerwca.

 IV. OCENA ZGŁOSZEŃ

 1. Oceny zgłoszeń dokonuje Sąd Konkursowy, powołany wspólnie przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji oraz Redakcję „Polskiego Instalatora”, spośród fachowców.

 2. Sąd Konkursowy składa się z 7 do 10 sędziów, w tym przewodniczący sądu.

 3. Funkcję przewodniczącego Sądu Konkursowego przemiennie w kolejnych latach pełnią:
  - Prezydent Polskiej Korporacji Techniki SGGiK
  - Redaktor Naczelny „Polskiego Instalatora”

 4. Sąd Konkursowy rozpatruje zgłoszenia i ocenia je na podstawie przedstawionej dokumentacji,

 5. Sąd Konkursowy ma prawo żądać dodatkowych informacji od uczestników konkursu, a także może zasięgać opinii ekspertów spoza Sądu Konkursowego,

 6. Sąd Konkursowy może pominąć w ocenie zgłoszenia niekompletne, nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane.

 7. Obrady Sądu Konkursowego są niejawne a decyzje ostateczne.

 V. WYRÓŻNIENIA

 1. Uczestnicy, którzy decyzją Sądu Konkursowego otrzymają najwyższe oceny, zostaną nagrodzeni tytułem „ZŁOTY INSTALATOR DLA NAJLEPSZYCH”.

 2. Każdego roku będzie przyznawane do 10 takich tytułów.

 3. Zwycięzcom konkursu zostaną uroczyście wręczone, odlewane w brązie, statuetki autorstwa Bohdana Chmielowskiego wraz z okolicznościowymi dyplomami.

 4. Posiadacz nagrody ma prawo reklamować swoją firmę uzyskanym tytułem honorowym.

 5. Lista wyróżnionych będzie propagowana w środkach masowego przekazu a w szczególności w miesięczniku „Polski Instalator”, prasie fachowej i stronach internetowych.

 VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Obsługę konkursu prowadzi biuro Rady Krajowej Polskiej Korporacji Techniki SGGiK.

 2. Zgłoszenia konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Posiedzenia Sądu Konkursowego są protokołowane przez sekretarza, wyłonionego ze składu sądu.

 4. Orzeczenia Sądu Konkursowego zapadają zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego.

 5. Werdykt Sądu Konkursowego, wyrażony w protokole, winien być podpisany przez wszystkich członków sądu.